Godło Polski
BIP

koła zainteresowań

W ZSE działają koła zainteresowań:

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

To koło zrzeszające uczniów lubiących czytać, zafascynowanych literaturą i kulturą. Celem naszych działań jest wywołanie mody na czytanie wśród młodzieży i dorosłych – tak by czytanie stało się potrzebą, nawykiem, przeżyciem i przyjemnością.

Działamy na wielu płaszczyznach:

- redagujemy kronikę szkolną,

- „POCZYTAJ MI!” - z inicjatywy uczniów współpracujemy z Przedszkolem PLUSZAKI w Kaliszu. Uczniowie prowadzą zajęcia czytelnicze dla pięciolatków, czytają im bajki, wiersze, a nawet sami układają opowieści zawierające treści pedagogiczne,

- „MOJE SPOTKANIE Z LITERATURĄ” – spotkania odbywają się z inicjatywy uczniów, ich celem jest zaprezentowanie kolegom zainteresowań czytelniczych, fascynacji literackich, a wszystko to w bardzo lapidarnej formie dużej przerwy,

„JA CZYTAM!” - Biblioteka szkolna przystąpiła do kampanii, której honorowym patronem jest Minister Edukacji Narodowej.  Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, która jest niezbędna na wszystkich przedmiotach, dlatego za jej rozwój odpowiadają wszyscy nauczyciele. Każdy jest w stanie wyrecytować je z pamięci: czytanie jest ważne, młodzież nie czyta, to potrzebne podczas egzaminów, szkoła powinna tego nauczyć… Osiągniemy to wspólnie przez organizację Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego – jeżeli czytasz i jesteś z tego dumny, i to Cię wyróżnia, i chcesz wyruszyć z nami w podróż do świata literatury – zapraszamy do biblioteki!

- „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI” - Projekt ten organizuje Studium Prawa Europejskiego i będzie realizowany w formie ogólnopolskiego konkursu. Przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015r. do 21 marca 2016r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI i dyplomy honorowe. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa.

Opieka – Izabella Galuba-Bryja

Szkolne Koło Młodego Księgowego

zaprasza uczniów klas II, III i IV na zajęcia. Swój udział możecie zgłaszać u opiekunek koła.

Opiekunami koła są: Anna Strzałka, Rita Sroka i Monika Walendowska

Program koła umożliwia:

 • utrwalanie i pogłębienie wiedzy ekonomicznej,
 • rozwijanie zainteresowań problematyką ekonomiczną,
 • nabywanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym,
 • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach,
 • samodzielne zdobywanie wiedzy z różnych źródeł,
 • wykorzystanie technologii informacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych,

Koło Młodego Księgowego powstało z myślą o uczniach uzdolnionych i interesujących się problematyką ekonomiczną i rachunkową. Na zajęciach uczniowie mają możliwość odkrywania ważnych związków zachodzących w gospodarce, oceniania wpływu operacji gospodarczych na sytuację finansową podmiotu gospodarczego oraz rozwiązywania złożonych i oryginalnych zadań z zakresu rachunkowości i ekonomii, wykraczających poza program technikum.

Problematyka spotkań ustalana jest na podstawie zagadnień tematycznych wynikających z programów olimpiad i konkursów oraz propozycji zgłaszanych przez członków Koła.

Realizacja zadań koła opiera się na metodach aktywizujących, dzięki którym młodzież uczy się organizować własną pracę a także nabywa umiejętności współdziałania w grupie.

Wiele zadań uczniowie realizują metodą projektu i e – learningu.

 

 

 

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI „EUROPROFIT”

 Szkolny Klub Europejski „Europrofit” zawiera propozycję dla uczniów organizacji godzin pozalekcyjnych mających charakter dydaktyczny i twórczy. Tematyka spotkań obejmuje obszary wiedzy z zakresu prawa oraz działalności UE, aktualnych wydarzeń w Europie i UE, bezpieczeństwa krajów europejskich oraz wskazuje szanse dla młodzieży państw członkowskich UE. Popularyzacji wiedzy o Europie, jej strukturach organizacyjnych posłużą zagadnienia realizowane przez Szkolny Klub Europejski „Europrofit” w ramach ścieżek edukacyjnych, a głównie ścieżki „Edukacja europejska”.    

 

CELE:

Cel główny: kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Europy – wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Cele szczegółowe:

ü pomoc uczniom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej – społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii,

ü przygotowanie do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Unii,

ü posługiwanie się nowoczesnymi źródłami informacji i umiejętność ich wykorzystania,

ü wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieży w Unii Europejskiej,

ü stymulowanie kreatywności uczniów, intelektualnej ciekawości oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

 

ZADANIA:

ü organizowanie spotkań i zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktycznym i twórczym,

ü organizowanie konkursów  i uczestnictwo w konkursach zewnętrznych dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy,

ü zbieranie informacji o instytucjach Unii Europejskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w strukturę Szkolnego Klubu Europejskiego „Europrofit”.                                                                                                       

Opieka – Monika Majchrzak.

 

Szkolne Koło Wolontariatu  

jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła spełniają ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Ich fundament opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzilności i pracy zespołowej. 

Nasze cele:

 • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy
 • troska o podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym
 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i do pracy nad sobą
 • kształtowanie formacji charytatywnej

 

Opieka – Izabella Galuba-Bryja i ks. Łukasz Smug

 

 

KOŁO HISTORYCZNE

Szkolne Koło Historyczne, którego działalność jest oparta na autorskim programie - "Moje miasto, mój region - nasza historia".

Celem głównym działalności jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań historycznych w połączeniu z wcześniejszą edukacją  historyczną, by lepiej zrozumieć przeszłość własnego miasta i regionu. Koło ma także na celu propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

W tym roku szkolnym uczestnicy  oprócz poznawania historii regionalnej, będą projektowali przewodnik wycieczki po Kaliszu związanej z patronem szkoły. Szkolne Koło Historyczne spotyka się dwa razy w miesiącu w poniedziałki w godz. 8.00- 8.45 , 13.25 - 15.00.

Opiekun - p. J Nowak 

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl