Godło Polski
BIP

Kalendarium historyczne

Powstanie szkoły i jej dzieje

 • 21 lipca 1872 roku w sali Magistratu Kaliskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Kupców, na którym uchwalono utworzenie szkoły handlowej.

 • W styczniu 1873 roku przesłano "ustawę" (statut szkoły), uchwaloną przez Magistrat m. Kalisza i Komitet Kupiecki, do zatwierdzenia Kuratorowi.

 • 7 grudnia 1873 roku została otwarta Kaliska Szkoła Niedzielno-Handlowa. Ludność Kalisza liczyła wówczas 16957 osób.

 • W latach 1873-1884 szkoła mieściła się w siedzibie Gimnazjum Żeńskiego w Kaliszu.

 • 26 stycznia 1884 roku szkoła została przeniesiona do lokalu Szkoły Ewangelickiej. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczono w niej rachunkowości, geografii handlowej oraz prawa wekslowego i języka niemieckiego.

 • W 1889 roku do szkoły handlowej uczęszczało 50 uczniów, a w Kaliszu zamieszkiwało 21632 osoby.

 • Pod datą 1893 roku znajdujemy wzmiankę, że 2 klasowa Szkoła Niedzielno-Handlowa prezentowała najwyższy poziom nauczania, a nauka trwała 5 lat.

 • W 1902 roku kalendarz-informator podaje, że 2 klasowa Szkoła Niedzielno-Handlowa funkcjonowała jako szkoła miejska.

 • 5 lutego 1904 roku Stanisław Bulewski, ówczesny dyrektor Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Kaliszu, zwołał zebranie organizacyjne, na którym 15-tu jego uczestników uznało pilną potrzebę stworzenia w Kaliszu (niezależnie od funkcjonującej nadal Szkoły Niedzielno-Handlowej), średniej szkoły kształcącej kadry dla handlu, przemysłu i bankowości tj. 7-klasowej Szkoły Handlowej.

 • 17 maja 1904 roku 135 obywateli miasta Kalisza i Ziemi Kaliskiej, jako fundatorzy nowej szkoły handlowej, zobowiązało się do pokrywania preliminarza szkoły i zadeklarowało na początkowe koszty organizacyjne sumę 9475 rubli.

 • 10 października 1904 roku Ministerstwo Handlu i Przemysłu zatwierdziło "ustawę" (statut) dla Kaliskiej Szkoły Handlowej, a rok szkolny miał rozpocząć się w nowej (średniej) Szkole Handlowej 1 września 1905 roku.

 • W czerwcu 1905 roku ukazało się zezwolenie władz carskich dopuszczające otwieranie szkół prywatnych z językiem wykładowym polskim, ale pozbawionych praw państwowych. Absolwenci tych szkół nie byli dopuszczani do dalszych studiów na wyższych uczelniach w Królestwie Polskim i w carskiej Rosji.

 • 21 sierpnia 1905 roku zatwierdzono nowy statut szkoły uwzględniający wykładowy język polski za najważniejszy a Ministerstwo Handlu i Przemysłu statut ten zatwierdziło 25 października 1905 roku.

 • 9 stycznia 1906 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Kaliskiej Szkoły Handlowej w budynku R. Frenkla przy obecnej ul. Pułaskiego (róg B. Joselewicza) • Pierwszym dyrektorem szkoły został przybyły z Warszawy Antoni Sujkowski, ceniony geograf, późniejszy wybitny uczony tej dyscypliny nauki, przyszły profesor geografii gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 • Pierwszy rok szkolny miał kurs skrócony (1/2 roku) i obejmował 5 klas, 6 oddziałów z 294 uczniami.

 • Drugi rok szkolny 1906/1907 obejmował 6 klas, 10 oddziałów i 383 uczniów.

 • Trzeci rok szkolny 1907/1908 obejmował 7 klas, 12 oddziałów i 364 uczniów a na zakończenie roku wręczono pierwszych 17 świadectw dojrzałości.

 • Czwarty rok szkolny 1908/1909 obejmował 7 klas męskich, 1 klasę żeńską, 1 klasę wstępną (koedukacyjną), 10 oddziałów i 380 uczniów. Wręczono 23 świadectwa dojrzałości.

 • W piątym roku szkolnym1909/1910 w 7 klasach męskich o 10 oddziałach oraz w 2 klasach żeńskich i 1 klasie wstępnej uczyło się 374 uczniów a maturę otrzymało 21 osób.

 • 15 stycznia 1911 roku w sali Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego odbyła się uroczystość związana z 5-tą rocznicą powołania 7-klasowej Szkoły Handlowej w Kaliszu.

 • W roku szkolnym 1911/1912 obok Szkoły Handlowej kształcącej młodzież na poziomie średnim, funkcjonowała nadal Szkoła Niedzielno-Handlowa kształcąca na poziomie szkoły zawodowej

 • W roku 1912 powołano spółkę komandytową mającą na celu zgromadzenie środków finansowych na budowę nowego, własnego gmachu Szkoły Handlowej.

 • 1 września 1913 roku, już po roku od powstania projektu i opracowania dokumentacji technicznej przez architektów warszawskich, inż. Bogusławskiego i inż. Morawskiego, nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gmachu szkoły przy dzisiejszej ul. Szkolnej (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki).

 • W roku szkolnym 1913/1914 dyrektorem został Jan Zydler, przybyły z Warszawy matematyk, a nowe doskonałe warunki lokalowe umożliwiły zwiększenie ilości uczniów do 510 osób, w tym 130 uczennic.

 • Mimo tragicznych skutków wybuchu I wojny światowej w 1914 roku i zniszczenia Kalisza przez wojska pruskie już1 września 1915 roku Szkoła Handlowa jako pierwsza w Kaliszu rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną.

 • Nowy rok szkolny 1915/1916 rozpoczęto w wynajętym budynku przy obecnej ul. Narutowicza 6, a od 1 stycznia 1916 roku szkoła przeniosła się do budynku po dawnym Gimnazjum Żeńskim przy ul. Niecałej 10. Naukę kontynuowano w roku szkolnym 1916/1917 w 6 klasach.


                                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ul. Narutowicza 6

  ul. Niecał 10

 

 • We wrześniu 1917 roku Szkoła Handlowa przeniosła się ponownie do własnego budynku przy ul. Szkolnej czyniąc wiele starań o odzyskanie go od pruskiego okupanta.

 • 14 października 1917 roku w 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki zmieniono nazwę Szkoły Hanlowej na Wyższą Szkołę Realną im. T. Kościuszki.

 • Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Kaliska Szkoła Handlowa została upaństwowiona, a cały majątek i własny gmach przejęło państwo polskie. Zmieniono profil nauczania na ogólnokształcący i nadano szkole nazwę Gimnazjum im. T. Kościuszki.

 • W roku 1921 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSW), patronujące szkolnictwu handlowemu, organizuje w Kaliszu 2 klasy przygotowawcze a od 1922 roku rozpoczyna działalność 3-klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa, której dyrektorem zostaje Jan Bański; w roku szkolnym 1921/22 Szkoła Handlowa kształciła 240 uczniów.

 • Informacje te uzyskano z dokumentów ówczesnej uczennicy klasy przygotowawczej - Ireny Basińskiej z roku szkolnego 1921/22, która kontynuowała naukę w żeńskiej klasie Szkoły Handlowej w latach 1922-1925.

 • W 1921 roku zorganizowano Szkołę Rzemieślniczą-Handlową, której dalsze losy nie są znane autorowi.

 • Od roku 1923 dyrektorem Szkoły Handlowej jest Adam Sznajder, który stanowisko to piastuje przez 10 lat do chwili śmierci.

 • W roku szkolnym 1923/24 uczęszczało do Szkoły Handlowej 216 uczniów. Wspomniana szkoła nosiła oficjalnie nazwę: 3-klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa TNSW. Z legitymacji szkolnej Stanisławy Jabłońskiej, wystawionej 2 września 1922 roku, wynika jednak, że szkoła nosi nazwę Szkoła Handlowa Żeńska TNSW w Kaliszu. Inne źródła podają, że 3-klasową Koedukacyjną Szkołę Handlową TNSW utworzono w 1926 roku przez połączenie dwóch szkół handlowych: żeńskiej i męskiej.

 • W latach 1925/26 do Szkoły Handlowej uczęszczało 104 uczniów, a w roku szkolnym 1927/28 już tylko 79 uczniów. Są to lata ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, co miało niekorzystny wpływ na rozwój szkolnictwa handlowego również w Kaliszu.

 • Ze świadectwa 3-klasowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej TNSW z roku szkolnego 1928/29 uczennicy Marii Ciemienżanki z klasy 1-ej wynika, że oprócz przedmiotów z zakresu szkoły ogólnokształcącej wykładano również: księgowość, arytmetykę handlową, korespondencję handlową, stenografię, geografię gospodarczą, naukę o handlu, towaroznawstwo, pisanie na maszynie.

 • W dniach 26 i 27 września 1931 roku odbył się Walny Zjazd Wychowanków Kaliskiej Szkoły Handlowej i Gimnazjum im. T. Kościuszki - pierwszej szkoły polskiej w Kaliszu. Program zjazdu obejmował m.in. akademię w budynku szkoły, uroczyste nabożeństwa w 1 i 2 dniu zjazdu, herbatkę i obiad w klubie KTW oraz raut w salonach kaliskiego ratusza. Patronat nad zjazdem objął ks. biskup Włodzimierz Jasiński - pierwszy prefekt Szkoły Handlowej z 1906 roku.

 • W 1933 roku stanowisko dyrektora Szkoły Handlowej obejmuje Jan Michalski (dotychczasowy z-ca dyrektora), energiczny organizator i świetny pedagog. Szkoła zajmowała część budynku (II i III piętro) przy obecnej ul. Śródmiejskiej 14.

 • Do 1934 roku do Szkoły Handlowej uczęszczało przeciętnie 100 uczniów rocznie. Następną siedzibą szkoły był budynek przy ul. Kościuszki 9, tzw. budynek Szrajera, w którym do roku szkolnego 1918/1919 mieściła się pensja p. Wandy Motylewskiej a później Gimnazjum Związkowego. • W 1936 roku Towarzystwo Nauczycieli Szkół średnich i Wyższych (TNSW) odstąpiło Zgromadzeniu Kupców w Kaliszu swą koncesję na prowadzenie Szkoły Handlowej oraz cały majątek i plac budowlany u zbiegu ulic Handlowej i Legionów 6 z przeznaczeniem go na budowę gmachu szkoły.

 • W 1937 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego a dzięki aktywności Komitetu Budowy i dyr. J. Michalskiego ukończono ją w ciągu 2 lat. Przeprowadzono też reorganizację szkoły. O roli Szkoły Handlowej, Gimnazjum Kupieckiego i kupiectwa wspomina w swym artykule J. Michalski już w październiku 1935 roku.

 • W maju 1939 roku odbyła się uroczystość otwarcia okazałego budynku szkolnego. Znalazło w nim pomieszczenie prywatne czteroklasowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie (Zgromadzenie Kupców w Kaliszu) oraz istniejące od 1938 roku Liceum Handlowe. We wrześniu 1939 roku miało podjąć naukę w nowym gmachu 276 uczniów zorganizowanych w 6 klasach gimnazjalnych i w 2 klasach licealnych.

 • W latach 1939/1944 budynek szkolny zajęty był przez Niemców, którzy wykorzystywali go m.in. w okresie1940/41 na punkt zborny Polaków wysiedlonych z terenu Kalisza. Po wyzwoleniu miasta w styczniu 1945 roku wykorzystano go na szpital wojskowy.

 • Pierwsze zajęcia szkolne po wyzwoleniu podjęto już 12 marca 1945 roku korzystając tymczasowo z pomieszczeń w budynkach Szkoły Rzemieślniczej (obecnie Zespół Szkół Zawodowych nr 1) oraz Szkoły Powszechnej przy ul. Polnej.

 • Pierwsze powojenne matury zorganizowano w lipcu 1945 roku po półrocznym kursie dla byłych licealistów Liceum Handlowego z 1939 roku.

 • 1 września 1945 roku nastąpiła pierwsza inauguracja roku szkolnego. Szkoła przyjęła nazwę: Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe Zgromadzenia Kupców miasta Kalisza a dyrektorem był nadal mgr Jan Michalski.

 • 6 czerwca 1947 roku na pierwszym zebraniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Wychowanków Szkoły Handlowej i późniejszego Gimnazjum T. Kościuszki wybrano Prezydium Komitetu, którego przewodniczącym został Stefan Falkowski, jeden z najstarszych wychowanków Handlówki, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Piotr Tyszka, również wychowanek tej szkoły. W redakcji "Pamiętnika" kierownikiem literackim został prof. Jan Mączyński, były wychowanek Szkoły Handlowej, ówczesny prof. Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki.

 • 11 i 12 października 1947 roku odbył się Zjazd Wychowanków Szkoły Handlowej i późniejszego Gimnazjum im. T. Kościuszki. W zjeździe wzięli udział m.in. ówczesny Minister Kultury i Sztuki, Stefan Dybowski oraz artysta grafik, Tadeusz Kulisiewicz, wychowankowie szkoły, a także trzech spośród pierwszych 17 maturzystów z 1908 roku byli to: Jastrzębski, Drzewiecki i Miller.

 • W 1947 roku na wyżej wymienionym zjeździe uchwalono zwołanie w 1950 roku Zlotu Wychowanków wszystkich szkół średnich w Kaliszu z okazji planowanych obchodów 1800-lecia miasta. Powołany został w tym celu specjalny komitet, niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów zlot nie doszedł do skutku.

 • Zarządzeniem z dnia 12 stycznia 1948 roku Minister Oświaty nadał szkole na okres do odwołania uprawnienia szkoły państwowej, a roku szkolnym 1948/49 szkoła przyjęła nazwę: Prywatne 4-klasowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe Zgromadzenia Kupców w Kaliszu.

 • 30 czerwca 1949 roku zarządzeniem Ministra Oświaty szkół została upaństwowiona i ustalono jej nazwę na Państwowe Zakłady Kształcenia Administracyjno-Handlowego w Kaliszu. W skład wym. Zakładów weszły: Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe I-go stopnia (3-letnie) oraz II-stopnia (2-letnie).
 • 7 marca 1951 roku szkołę pokryła żałoba - zmarł dyr. mgr Jan Michalski, wieloletni pedagog, zasłużony dyrektor i wspaniały człowiek. Obowiązki po nim przejął społecznie Franciszek Orleski.

 • W roku szkolnym 1951/1952 następuje zmiana przynależności resortowej. Szkoła przechodzi z Ministerstwa Oświaty do Ministerstwa Finansów. Zmianie ulega również nazwa szkoły na Państwowe Trzyletnie Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów. Maturzyści roku 1952 jako pierwsi otrzymują tytuł technika finansowego.

 • W 1953 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje Lech Piechowiak a ponowne przejęcie szkoły przez Ministerstwo Oświaty powoduje kolejną zmianę nazwy szkoły na Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową w Kaliszu.

 • 25 maja 1957 roku odbyło się pierwsze zebranie delegatury kaliskiej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w gmachu szkoły. Szkoła nosiła już wówczas nazwę Technikum Rachunkowości.

 • Wychowankowie wszystkich kaliskich szkół średnich, zgromadzeni w dniu 21 kwietnia 1958 roku na ogólnym zebraniu w sali recepcyjnej Ratusza podjęli inicjatywę Zjazdu Wychowanków Szkoły Handlowej i Gimnazjum im. T. Kościuszki z 1947 roku o zwołaniu Zlotu Wychowanków wszystkich szkół średnich w Kaliszu. Zwrócono się z apelem o udział w światowym Zlocie, który przewidywano zorganizować w dniach 22-24 lipca 1960 roku. Zlot miał być integralną częścią jubileuszu 18-wieków miasta Kalisz.

 • Od 22 do 24 lipca 1960 roku pod auspicjami Komitetu Obchodów XVIII Wieków Kalisza zorganizowano światowy zjazd wychowanków kaliskich szkół średnich. Zjazd ten został uznany przez Koło Absolwentów tutejszej szkoły jako I powojenny Zjazd Absolwentów. Braliśmy w nim czynny udział jako sekcja Szkół Handlowych i Ekonomicznych.

 • 1 listopada 1962 zostaje uroczyście nadane szkole imię Ludwika Krzywickiego, wybitnego socjologa, publicysty i ekonomisty, który jako profesor m.in. Szkoły Głównej Handlowej działał na rzecz Towarzystwa Szerzenia Wiedzy Handlowej i Przemysłowej.

 • 13 marca 1970 roku prof. Stefan Piotrowski obchodził 25-lecie pracy w Technikum Ekonomicznym w Kaliszu.

 • Od dnia 1 września 1972 roku otwarto przy szkole Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca-magazynier.

 • W dniach 2 i 3 czerwca 1973 roku odbył się II Zjazd Absolwentów, a Liceum Ekonomicznemu nadano honorową odznakę miasta Kalisza i udekorowano nią sztandar szkoły. W zjeździe udział wzięło ok. 500 osób.

 • 1 września 1975 roku dokonano poważnej reorganizacji szkoły i powołano Zespół Szkół Ekonomicznych składający się z Liceum Ekonomicznego, Liceum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Handlowej i Wydziału dla Pracujących.

 • W roku 1976 poszerzono dalszy zakres kształcenia w szkole i utworzono Policealne Studium Zawodowe jako integralną część ZSE. Studium kształciło młodzież w zakresie obsługi turystyki i hotelarstwa oraz korespondencji w językach obcych.

 • Rok 1977 zaznaczył się dalszą rozbudową organizacji szkoły. 15 stycznia powołano Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 • We wrześniu 1977 roku Zespół Szkół Ekonomicznych zostaje wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 • W dniach 3 i 4 czerwca 1978 roku odbył się III Zjazd Absolwentów, a grono zasłużonych nauczycieli Szkoły zostało wyróżnione wysokimi odznaczeniami: Irena Bojnarowska, Józef Korcala, Stefan Piotrowski i Kazimierz Petasz otrzymali m.in. Krzyże Kawalerskie Orderu Polonia Restituta. W zjeździe udział wzięło ok. 250 osób.

 • W 1981 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje Artur Żłobiński, dotychczasowy zastępca dyr. Lecha Piechowiaka.

 • W roku szkolnym 1985/1986 naukę pobierało 1375 uczniów i słuchaczy 49 klasach i oddziałach, a szkoła nadal eksploatowała budynek oddany do użytku w maju 1939 roku.

 • W dniach 7 i 8 czerwca 1986 roku odbył się IV Zjazd Absolwentów. Został on zorganizowany w 80 rocznicę powołania 7-klasowej Szkoły Handlowej na poziomie średnim i w 113 rocznicę otwarcia Szkoły Niedzielno-Handlowej, prekursorki zawodowego szkolnictwa handlowego w Kaliszu. W zjeździe udział wzięło ogółem 345 osób. • W dniach 3,4 i 5 czerwca 1988 roku odbył się kolejny V Zjazd Absolwentów, który zgodną wolą wszystkich uczestników poprzedniego zjazdu zdecydowano się zorganizować po przerwie tylko 2-letniej, w 115 rocznicę utworzenia pierwszej szkoły handlowej na poziomie zawodowym. W zjeździe udział wzięło 312 osób na 1035 rozesłanych zawiadomień.
 • 1 września 1989 roku zrealizowano jeden z postulatów zjazdu a mianowicie odsłonięto tablicę umieszczoną na kamieniu, upamiętniającą punkt zborny, jaki mieścił się w naszej szkole dla Polaków wysiedlanych przez okupanta w latach 1940-41. Odsłonięcie nastąpiło uroczyście w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 • W dniach 9 i 10 czerwca 1990 roku Koło Absolwentów zorganizowało wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na trasie: Kalisz - Tarnowskie Góry - Ogrodzieniec - Częstochowa - Kalisz. Wycieczki autokarowe po kraju i za granicę były organizowane prze koło dla absolwentów oraz ich rodzin również w latach 1991 i 1992.

 • W 1993 roku odbył się kolejny VI Zjazd Absolwentów, na którym 5 czerwca odsłonięto tablicę pamiatkową.
 •  W związku z reformą oświaty w 1999 roku zmieniono cykl nauczania (zajrzyj na stronę zawierającą kierunki nauczania).

 • 1990 Następuje uruchomienie pierwszej w Kaliszu szkolnej pracowni komputerowej.

 • 1996 Utworzono w naszej szkole Kaliski Węzeł Internetu.

 • 2000 Odbył się światowy Zlot Wychowanków Szkół Średnich. Nawiązano także kontakty z pokrewną szkołą we Włoszech (w Vicenzy). Powstał także Klub Europejski.

 • 2001 W rankingu szkół średnich szkoła zajęła 27 miejsce w Wielkopolsce i 1 wśród szkół zawodowych w Kaliszu. Powstanie przy ZSE Lokalnej Akademii Informatycznej.

 • 2002 Nawiązano kontakty z Centrum Kształcenia i Doradztwa w Berlinie. Goście z Niemiec wspólnie z uczniami ZSE pracowali nad projektem utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W szkole uruchomiono pracownię komputerową "Mc Intosh".

 • 2002 Przekształcenie dotychczasowych szkół ZSE w:

  - Technikum Nr 2
  - II Liceum Profilowane
  - Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2
  - Technikum dla Dorosłych Nr 2
  - Technikum Uzupełniające Nr 2

 • Czerwiec 2003 roku odbył się X Zjazd Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych. 50-lecie ruchu absolwenckiego, 130-lecie szkoły

 • 2005 Rozwiązanie Centrum Kształcenia Ustawicznego

 • 2005 Powołanie Szkoły Policealnej Nr 2

 • 2006 Otwarcie nowej pracowni ekonomiczno-informatycznej sfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny

 • 6-8 czerwca 2008 roku (w 135 rocznicę powstania szkoły) odbył się XI Zjazd wychowanków i absolwentów szkół handlowych, administracyjnych, finansowych i ekonomicznych z okazji 55-lecia ruchu absolwenckiego.
  zobacz galerię ze zjazdu.

 • 25 października 2008 roku odbyła się konferencja poświęcona 135-leciu szkoły pt. Historyczne oblicze Ekonomika.
  zobacz galerię z konferencji.

 • 08 kwietnia 2010 roku odbyła się w szkole konferencja popularno-naukowa inaugurująca miejskie obchody 70-lecia Zbrodni Katyńskiej pt. Zbrodnia Katyńska. Życie i droga żołnierska gen. Mieczysława Smorawińskiego oraz otwarcie ekspozycji poświęconej gen. Mieczysławowi Smorawińskiemu.

 • 09 kwietnia 2010 roku odbyła się uroczystość nadania Technikum Nr 2 w Kaliszu imienia generała Mieczysława Smorawińskiego.

 • 10 kwietnia 2010 roku w lesie pod Smoleńskiem doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz znamienite osobistości polskiej polityki, kultury, duchowieństwa i obrony narodowej. W wypadku tym zginęła wnuczka naszego patrona gen. Mieczysława Smorawińskiego - Ewa Bąkowska, która w przededniu tragedii uświetniła uroczystość nadania szkole imienia.

 • Od01września 2010 roku nasza szkoła realizuje projekt "Szkoła Kluczowych Kompetencji" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 • 11listopada 2010 roku uczniowie ZSE wzięli udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Młodzież w kaliskiej katedrze zaprezentowała program artystytczny "Ta, co zmartwychwstała" poświęcony drodze Polaków do wolności.

administrator

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Partnerzy

  
  

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl