Godło Polski
BIP

Matematyka w praktyce – odkrywanie świata z matematyką

1.        Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
  z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.
  w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 , z późn. zm)

 

2.        Autorki  innowacji:

imię nazwisko:                             Urszula Józefiak, Izabella Rogińska

wykształcenie:                             wyższe magisterskie

z przygotowaniem pedagogicznym

zajmowane stanowisko:              nauczyciele matematyki

stopień awansu zawodowego:    nauczyciele dyplomowani

 

3.        Rodzaj innowacji:                     metodyczna

 

4.        Osoby wdrażające innowację:

 

mgr Urszula Jozefiak                  nauczyciel  matematyki         

mgr Izabella Rogińska                nauczyciel  matematyki

 

5.        Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji:

01.09.2015r. – 20.04.2016r.

 

6.        Szkoła, w której prowadzona jest innowacja:

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

Technikum Nr 2  im. gen Mieczysława Smorawińskiego

ul. Legionów 6

62-800 Kalisz

woj. wielkopolskie

7.        Motywacja wprowadzenia  innowacji.

 

Rozwój cywilizacyjny wymusza coraz większe zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem ścisłym.

Funkcjonowanie we współczesnym świecie wymaga umiejętności stosowania matematyki w rozmaitych sytuacjach od selekcji i analizy informacji po rozwiązywanie złożonych interdyscyplinarnych problemów. Wykształcenie matematyczne jest fundamentem wykształcenia i sprzyja zarówno karierze zawodowej jak i radzeniu sobie z problemami dnia powszedniego. Uczniowie nie dostrzegają powiązania między przedmiotami ścisłymi, uczą się jednokierunkowo, nie potrafią użyć wiedzy zdobytej na matematyce w życiu codziennym.

Przy opracowywaniu tej innowacji brałyśmy pod uwagę fakt, że  matematyka jest taką dziedziną kształcenia, w których metody nauczania sprzyjają rozwijaniu umiejętności samodzielnej pracy, a także uczą stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi.

Do realizacji tego programu przewidziałyśmy stosowanie różnorodnych aktywizujących metod i  środków dydaktycznych, aby kształtować twórcze myślenie oraz uczenie się samodzielności a co za tym idzie przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki na studiach. Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w nauce  matematyki.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w oparciu o szkolny program nauczania MATEMATYKA zakres podstawowy i rozszerzony Wojciecha Babiańskiego, Lecha Hańko, Doroty Ponczek, Wydawnictwo Nowa Era i wzbogacona o elementy edukacji dotyczące wykorzystania matematyki w życiu codziennym w ramach tzw. godzin karcianych (art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela).

 

9.        Organizacja nauczania

Innowacja przeznaczona jest głównie dla uczniów  klasy III b i III c kształcących się
w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA oraz dla pozostałych uczniów klas trzecich. Matematyka w klasie III b i III c realizowana jest na poziomie rozszerzonym.

 

Zakres innowacji oraz formy jej realizacji zaplanowane zostały w taki sposób,
aby nie pociągały za sobą konieczności przeznaczania na ten cel środków z budżetu organu prowadzącego. Wprowadzenie proponowanej innowacji pedagogicznej nie wymaga specjalistycznej bazy dydaktycznej, zatem posiadane przez szkolę zasoby organizacyjne zaspokoją w zasadniczej części potrzeby wynikające z jej realizacji.

 

Realizacja zawartych w programie treści będzie przebiegała w czasie planowych lekcji matematyki.

 

10.    Cele ogólne innowacji:

 

Głównym celem programu innowacyjnego jest przekazanie uczniom tych wiadomości, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprawnie funkcjonować we współczesnym świecie.

Ważnym zadaniem nauczyciela jest pobudzenie aktywności uczniów, rozbudzanie

i rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań, organizowanie nauki i samokontrola, wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w życiu codziennym.  

Celem innowacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wdrażanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym społeczeństwie. Kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

z różnych źródeł.

Ważne jest również doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki. Rozwijanie umiejętności prezentowania wyników swojej pracy.

Szczegółowe cele nauczania innowacji pedagogicznej:

 • przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
 • kształtowanie rozumienia i porozumiewania się językiem matematyki,
 • wykazanie przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
 • wyrabianie systematyczności, pracowitości, wytrwałości poprzez prowadzenie samodzielnych obserwacji i badań,
 • kształtowanie umiejętności prezentowania wyników obserwacji i badań w sposób ciekawy i czytelny,
 • kształtowanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego,
 • rozwijanie sprawności rachunkowej
 • pobudzanie do twórczego myślenia,
 • wdrażanie do ścisłego rozumowania,
 • rozwijanie logicznego myślenia.

Metody pracy:

 • obserwacja zmian zachodzących na rynku walutowym,
 • organizacja zajęć w banku i innych instytucjach,
 • oglądanie reklam bankowych,
 • obserwacja pracy obiektów handlowych, 
 • rozmowa oraz wymiana doświadczeń na temat wyznaczonych zadań,
 • organizacja konkursu matematycznego,
 • rozwiązywanie zadań na zastosowanie wiedzy w praktyce,
 • zespołowe i indywidualne prace długoterminowe,
 • prowadzenie wybranych lekcji z zastosowaniem technik informatycznych.
 • Lekcje odbywające się przy pomocy technik multimedialnych będą opierały się
 • o zastosowanie następujących programów edukacyjnych:

-          program matematyczny GeoGebra – jest bezpłatnym wieloplatformowym oprogramowaniem matematycznym, które łączy geometrię, algebrę, tabele, grafikę, statystykę i analizę matematyczną w jednym pakiecie.

 

-          Multibook i Multiteka – wydawnictwo Nowa Era

 

-          EduROM Matematyka (Szkoła ponadgimnazjalna) . EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka   to bogaty i obszerny  program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej.. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u  wygodne i nowoczesne narzędzie.

 

11.         Treści kształcenia.

 

Udział uczniów w innowacji zmotywuje ich do udziału w różnych konkursach matematycznych da im większą szansę na wysokie wyniki w nauce przedmiotów ścisłych.

Pozwoli także na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Jednym z celów innowacji jest wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy, dlatego podczas zajęć wykorzystywać będziemy programy komputerowe ułatwiające modelowanie, symulację oraz matematyczną analizę eksperymentów.

Dzięki rozszerzeniu programu z matematyki uczniowie będą mogli praktycznie wykorzystywać wiedzę w życiu codziennym i poznać ogromne znaczenie matematyki dla innych dziedzin życia.

Realizacja celów innowacji będzie obejmowała działy matematyki:

-          wielomiany, funkcje wymierne, okresowość funkcji trygonometrycznych: obserwacja i analiza zmian zachodzących na rynku walutowym, obserwacja i analiza pracy obiektów handlowych,

-          ciągi: obserwacja i analiza reklam bankowych.

-          planimetria: obserwacja symetrii w przyrodzie, architekturze , sztuce.

 

Nowatorski charakter innowacji polegać będzie na realizacji podstawy programowej
z matematyki i umiejętności wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów. Planujemy realizację zagadnień:

 • Podróże dookoła świata (rodzaje walut, kursy walut, organizowanie wycieczek, najkorzystniejsze oferty).
 • Lokujemy pieniądze ( operacje bankowe, gromadzimy oszczędności, funkcjonowanie giełdy, ekonomiczne operowanie „własnymi dochodami”, nieprzewidziane wydatki).
 • Inwestycje w domu, remont mieszkania.
 • Wizyta w markecie.
 • Promocje - analiza ofert handlowych.
 • Opłaty, rachunki.
 • Symetria w przyrodzie, architekturze i sztuce.

 

Uczniowie objęci innowacją podczas jej realizacji będą gromadzić materiały, dane statystyczne, prowadzić ankiety, prezentować ekonomiczne rozwiązania, badać i oceniać opłacalności pewnych przedsięwzięć.

 

Proponowana innowacja wywoła pozytywne zmiany wychowawcze, przyzwyczajając uczniów do projektowania i organizowania pracy własnej oraz w zespołach podczas wykonywania ćwiczeń w szkole.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 

1.        Rozwiązywanie problemów z użyciem odpowiedniego języka i symboli matematycznych.

2.        Uzyskanie przez uczniów dobrych wyników na egzaminie maturalnym.

3.        Rozwijanie logicznego myślenia i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów.

4.        Uczenie krytycznego, analitycznego myślenia, umiejętności wyciągania jakościowych
i ilościowych wniosków.

5.        Rozwiązywanie zadań rachunkowych i konstrukcyjnych o podwyższonym stopniu.

6.        Dowodzenie niektórych własności i twierdzeń.

7.        Używanie we właściwy sposób operacji na liczbach i symbolach.

8.        Wykorzystywanie własności miar figur płaskich.

9.        Nabycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętności dobierania i wykorzystywania różnego rodzaju oprogramowania
do przetwarzania tych informacji.

10.    Nabycie umiejętności wykorzystania oprogramowania użytkowego i edukacyjnego
do nauki własnej.

11.    Umiejętność graficznego przedstawiania wyników obliczeń i  doświadczeń
z wykorzystaniem technik multimedialnych.

12.    Samodzielność w myśleniu i formułowaniu.

 

12.Bibliografia:

 1. Matematyka 2 – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony/ Wojciech Babiański,  Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha; wydawnictwo Nowa Era.
 2. Matematyka 2 – Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy
  i rozszerzony / Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik, Wojciech Babiański ; wydawnictwo Nowa Era.
 3. Matematyka 2 – Ćwiczwnia i zadania dla szkół pond gimnazjalnych, zakres rozszerzony / Wojciech Babianski, Lech Hańko, Joanna Czarnowska ; wydawnictwo Nowa Era.
 4. Teraz matura 2015 – matematyka, poziom rozszerzony. Arkusze maturalne / Ewa Muszyńska, Marcin Wesołowski; wydawnictwo Nowa Era.
 5. Teraz matura 2015 – matematyka, poziom rozszerzony. Vademecum / Maciej Antek, Piotr Grabowski;  wydawnictwo Nowa Era.

13.    Materiały dydaktyczne

 1. Laptopy, rzutnik, tablica interaktywna.
 2. Podręcznik i zbiory zadań.

14 .Sposoby ewaluacji:

 

W trakcie realizacji innowacji dokonywana będzie ewaluacja. Ewaluacja będzie miała na celu sprawdzenie, czy realizacja innowacji przebiega zgodnie z założeniami i czy uzyskiwane efekty spełniają oczekiwania autorek.

W celu dokonania ewaluacji programu, na bieżąco zbierane będą informacje na temat jej realizacji: opinie uczniów uzyskiwane podczas bezpośrednich wywiadów i obserwacji.

Na bieżąco też będą wprowadzane niezbędne zmiany i korekty programu, stosownie
do uzyskiwanych informacji zwrotnych.

Narzędziami ewaluacji będą także:

-        projekty edukacyjne,

-        obserwowanie wyników pracy i postępów uczniów,

-        organizowanie wystaw jako efektu końcowego,

-        gromadzenie wyników dotyczących osiągnięć uczniów w konkursach,

-        analiza dokumentacji źródłowej, wnioski z obserwacji uczniów oraz własne odczucia                i refleksje nauczyciela wdrażającego innowację,

-        analiza dokumentacji i działań przez dyrekcję szkoły.

Sprawozdanie z realizacji innowacji zostanie przedstawione po jej zakończeniu radzie pedagogicznej na posiedzeniu podsumowującym roczną pracę.

14.    Koszt innowacji: ze środków Rady Rodziców.

15.    Uchwała Rady Pedagogicznej o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej:
załącznik nr 1.

16.    Opinia Rady Pedagogicznej dotycząca planowanej innowacji pedagogicznej: załącznik nr 2.

17.    Zgoda autorek na prowadzenie innowacji: załącznik nr 3.

18.    Pisemna zgoda Dyrektora i zobowiązanie się do realizacji innowacji poprzez zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, kadrowych, materialnych oraz zobowiązanie do oceny wyników innowacji: załącznik 4.

19.    Karta zgłoszenia innowacji pedagogicznej: załącznik 5.

 

                                                                                                                      Opracowały:

                                                                                                                      Urszula Józefiak

                                                                                                                      Izabella Rogińska

286

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl