Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Technik organizacji reklamy

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie do pracy w:

 • dziale obsługi klienta,
 • zespole do spraw zlecenia,
 • dziale publikacji,
 • dziale badań rynkowych,
 • marketingu i reklamie,
 • jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • jako specjalista ds. produkcji,
 • jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej
  (Public Relations),
 • projektowaniu graficznym (przy użyciu pakietu programów firmy Adobe)
  na potrzeby reklamy.

 

Technik organizacji reklamy to zawód szerokoprofilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym.


 

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy,
 • przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam radiowych,
 • organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy),
 • tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,
 • obsługiwać programy graficzne: Ilustrator, Photoshop, CorelDraw,
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy,
 • organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych,
 • współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi,
 • oceniać komunikacyjną, artystyczną i estetyczną wartość przygotowanych reklam,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowej,
 • pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie,
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • kierować zespołem pracowników,
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,
 • przygotować projekt z uwzględnieniem różnych technik druku.

 

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • komunikatywnych,
 • kreatywnych,
 • otwartych na nowe doświadczenia,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • spostrzegawczych,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • cechujących się wysoka kulturą osobistą, uczciwością,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 4 lata. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają 3 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji AU.29 i A.30 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

 

W zawodzie technik organizacji reklamy kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • prowadzenia kampanii reklamowej,
 • sprzedaży usług reklamowych,
 • organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,
 • stosowania podstawowych środków reklamy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl