Godło Polski
BIP

innowacje pedagogiczne

  • dr Monika Majchrzak realizuje innowację pedagogiczną Innowacje w ofertach produktowych i sprzedażowych na przykładzie podmiotów rynku lokalnego”, która podyktowana jest chęcią przedstawienia uczniom istotności rozwoju kompetencji zawodowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność sprawnego rozpoznawania realiów rynkowych i dostosowywania do zmieniających się potrzeb konsumenckich, a tym samym  dbania o public relations i ochronę środowiska. Innowacja ma na celu podnoszenie motywacji uczniów do zgłębiania wiedzy w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej z otwartością na zmiany w prowadzeniu biznesu i zarządzania nim.   

Zgodnie z podstawą programową kształcenie zawodowe ma wprowadzać młodzież na rynek pracy krajowy i zagraniczny z pełną znajomością nowatorskich rozwiązań w prowadzaniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz urządzeń teleinformatycznych. Mając na uwadze podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Ponadto innowacja w swym założeniu ukierunkowana jest, aby wzmocnić edukację ekologiczną wśród uczniów oraz rozwijać postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne na bazie działalności lokalnych podmiotów.

W ramach innowacji proponuje się dla uczniów niestandardowe formy w kształceniu zawodowym.

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów wszystkich klas ze szczególnym uwzględnieniem klas: technik handlowiec, technik reklamy technik ekonomista.

Uwzględnia ona założenia podstawy programowej kształcenia zawodowego dla poszczególnych specjalności oraz wzbogaca o elementy wiedzy nowatorskich rozwiązań wykorzystywanych w obszarach sprzedaży, reklamy i marketingu a także szeroko pojętego zarządzania. 

  •   Innowacja pedagogiczna Bądź sprawny jak służby mundurowe skierowana jest do uczniów klas mundurowych I-IV ZSE w Kaliszu, ma charakter organizacyjny i metodyczny.

Rozpoczęcie przewidywane jest na październik 2022, a jej zakończenie w maju 2023 roku.

Innowacja metodyczna polega na propagowaniu idei nauki przez działanie. Realizacja zawartych w programie treści będzie przebiegała w czasie planowych lekcji wychowania fizycznego oraz podczas warsztatów, pogadanek zorganizowanych przy współpracy różnymi instytucjami i organami, zajmującymi się bezpieczeństwem obywateli.

Zajęcia innowacyjne mają służyć rozwijaniu zainteresowań uczniów przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania i wpłynąć pozytywnie na wszechstronny rozwój każdego ucznia.

 Ponadto celem innowacji jest również promowanie ZSE w Kaliszu pośród uczniów szkół podstawowych, potencjalnych przyszłych kandydatów ZSE. Celem innowacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wdrażanie do aktywnego, bezpiecznego   i odpowiedzialnego podejmowania aktywności fizycznej, umożliwiającej podejmowania na ścieżce kariery zawodowej pracy w służbach mundurowych.

Realizuje Wojciech Kwieciński.

 

  • Innowacja „Ja, kobieta” realizowana w roku szkolnym 2022/23 przez nauczycielkę Izabellę Galubę-Bryję. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału intelektualnego i twórczego dorastających dziewcząt, które jak pokazują badania krajowe i międzynarodowe doświadczają na tym etapie życia gwałtownego spadku akceptacji i poczucia pewności siebie, wycofują się z aktywności w obszarach nauk ścisłych, nowych technologii i sportu oraz ról związanych z byciem liderką grupy.

Chcemy wesprzeć dziewczęta w budowaniu pozytywnego wizerunku siebie oraz akceptacji dla różnorodności w wyglądzie innych ludzi; przekazać wiedzę i uwrażliwić dziewczęta na opresyjne i dyskryminujące mechanizmy dotyczące wizerunku kobiecości w materiałach medialnych i szerzej w kulturze, przekazać wiedzę i zainspirować dziewczęta biografiami i osiągnięciami wybitnych postaci kobiet w historii i teraźniejszości; wzmocnić motywację i odwagę do podejmowania odpowiedzialności, różnych ról i funkcji oraz osiągnięć w dziedzinie nauki, techniki, nowych technologii, sztuki i sportu, kształtować postawy równościowe.

 

Innowacja będzie składać się z bloków tematycznych:

  • kobieta w polityce
  • warsztaty psychologiczne, wzmacniające, (empowermentowe).
  • warsztaty nt. poszukiwania własnej osobowości.
  • zajęcia herstoryczne – portrety kobiet zmieniających rzeczywistość, mających wpływ na świat wokół siebie.
  • Pomoc innym kobietom.
  • zdrowie – profilaktyka chorób kobiecych.

Partnerzy:

Posłanka na Sejm RP- Karolina Pawliczak

Kaliska Rada Kobiet

Gabinet Pomocy Psychologicznej Życiowa Odnowa – Elżbieta Grabarek.

Archiwum Państwowe w Kaliszu.

Stowarzyszenie AMAZONKI w Kaliszu.

Caritas Diecezji Kaliskiej – Justyna Klimek.

  • W roku szkolnym 2022/2023 będzie wdrażana innowacja pedagogiczna: „MUZYKA NA JĘZYKACH”- wykorzystanie piosenki na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz wydarzeniach szkolnych propagujących język i kulturę krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

Podczas zajęć  wykorzystane zostaną teksty piosenek dające uczniom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglo- i niemieckojęzycznych oraz wspierające umiejętność sprawnego komunikowania się w tych językach. Adresatami innowacji są uczniowie klas 1a, 1g, 2b, 3a/b i 4d z którymi pracuje pani Agata Pierzchalska oraz 1a, 1b, 1d, 1g, 2a, z którymi zajęcia prowadzi pani Wioletta Dydo. Ponadto w innowacji udział mogą wziąć chętni uczniowie klas I, II, III i IV angażując się w wydarzenia pozalekcyjne, które zostały uwzględnione w innowacji. Założenia innowacji będą realizowane podczas lekcji z wymienionymi klasami bądź grupami oraz chętnymi uczniami innych klas. Przewidujemy wdrożenie min. aplikacji Lyrics Training, Zgadnij piosenkę, Learn English with Songs. Założenia innowacji będą realizowane również podczas uroczystości szkolnych takich jak: Twoja twarz brzmi znajomo – Your face sounds familiar, Przegląd Piosenki Miłosnej LOVE MESSAGE oraz Sing&Shake&Shine – nagrywanie teledysków na Tik.

Odpowiedzialne: Wioletta Dydo, Agata Pierzchalska.

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl