Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:

Do tej grupy zaliczamy zobowiązania o terminie zapadalności krótszym niż 1 rok.

Podstawową pozycją będą tu zobowiązania handlowe. Powstają one w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonuje zakupów z odroczonym terminem płatności Do momentu zapłaty w bilansie przedsiębiorstwa występować będzie zobowiązanie wobec dostawcy w wysokości, jaką przedsiębiorstwo musi mu ostatecznie zapłacić. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wszystkie zobowiązania handlowe wykazuje się jako krótkoterminowe, odrębnie wydzielając tą część, której spłata nastąpi w terminie późniejszym niż 12 miesięcy[2].

Tego rodzaju zobowiązania to udzielony przez dostawców kredyt kupiecki. Przedsiębiorstwa zainteresowane są jak najdłuższymi terminami odraczania zapłaty za zakupy, ponieważ nie muszą od razu angażować swoich środków pieniężnych, przez co dłużej mogą je wykorzystywać na inne cele (np. inwestycje). Jednakże zbyt duże zobowiązania mogą stać się przyczyną utraty płynności finansowej, co rodzi wiele niekorzystnych konsekwencji.

Inne rodzaje zobowiązań krótkoterminowych to: zobowiązania z tytułu podatków i ceł, pożyczki krótkoterminowe, zobowiązania wobec pracowników, linie kredytowe.[2] http://www.findict.pl/slownik