Przychody ze sprzedaży

Do przychodów osiąganych z podstawowej działalności operacyjnej wyróżnia się:

  • przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i półproduktów, robót i usług,
     
  • przychody ze sprzedaży towarów handlowych i materiałów.

Zwracamy uwagę, że ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji przychodu ze sprzedaży. Jedynie z art. 42 ust. 2 tej ustawy pośrednio wynika, że za przychód w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje się wyrażone w rzeczywistych cenach sprzedaży kwoty należne z tytułu sprzedaży produktów (tj. wyrobów gotowych, usług i robót), towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń i zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług (VAT należnego).