Co powinieneś już wiedzieć

Ikona obiektów Co powinieneś już wiedzieć?

Wiadomości niezbędne do ukończenia lekcji:

1. Znajomość poszczególnych elementów bilansu, zwłaszcza elementów grupy Aktywów obrotowych "B.I. Zapasy" i "B.II. Należności krótkoterminowe" oraz grupy Zobowiązań "B. III. Zobowiązania krótkoterminowe".

2. Znajomość struktury przychodów ze sprzedaży.