Dane do przeprowadzenia analizy

ZADANIE

Na podstawie poniższych danych oblicz wszystkie wskaźniki gospodarowania w razach i w dniach w latach 2015-2016. W obliczeniach uwzględnij podatek VAT 23%.

Tabęlę można skopiować do Excela lub pobrać plik z danymi tutaj.

 

Lp.

BILANS

Stan na:

01.I.2015

31.XII.2015

31.XII.2016

A

Aktywa trwałe

460 000

520 500

565 500

I

Wartości niemat. i prawne

110 000

150 000

180 000

II

Środki trwałe

350 000

370 500

385 500

B

Aktywa obrotowe

270 000

270 500

235 500

I

Zapasy

150 000

180 500

145 500

II

Należności krótkoterminowe

110 000

75 000

70 000

III

Środki pieniężne

10 000

15 000

20 000

RAZEM AKTYWA

730 000

791 000

801 000

A

Kapitały własne

577 000

613 500

639 500

I

Kapitał udziałowy

547 000

590 000

610 000

II

Wynik finansowy

30 000

23 500

29 500

B

Kapitały obce

153 000

177 500

161 500

I

Kredyty bankowe długot.

90 000

91 000

91 000

II

Zobowiązania długoterm.

5 000

25 500

25 500

III

Zobowiązania krótkoterm.

58 000

61 000

45 000

RAZEM PASYWA

730 000

791 000

801 000

 

Wybrane pozycje z RZiS za lata:

2 014

2 015

2 016

Przychody ze sprzedaży towarów

1 100 000

1 220 000

1 450 000

Przychody ze sprzedaży materiałów

25 000

80 000

50 000

Przychody finansowe

14 000

18 000

20 000