Należności krótkoterminowe

NALEŻNOSCI KRÓTKOTERMINOWE:

Do tej grupy zaliczamy należności o terminie zapadalności poniżej roku. Do należności krótkoterminowych należy większość należności generowanych przez przedsiębiorstwo podczas działalności operacyjnej.

Podstawową pozycją będą tu należności handlowe. Powstają one w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży z odroczonym terminem płatności Do momentu zapłaty w bilansie przedsiębiorstwa występowała będzie należność od klienta w wysokości, jaką jest on zobowiązany zapłacić za wydane mu dobra. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wszystkie należności handlowe wykazuje się jako krótkoterminowe, odrębnie wydzielając tą część, której spłata nastąpi w terminie późniejszym niż 12 miesięcy[2].

Tego rodzaju należności to kredyt kupiecki udzielany kontrahentom, zatem środki zaangażowane w należności nie "pracują" i nie przynoszą korzyści ekonomicznym dla przedsiębiorstwa, lecz przedsiębiorstwo często wystawia faktury z odroczonym terminem, dając dogodniejsze warunki zakupu i osiągającą tym samym większy obrót ze sprzedaży.

Inne rodzaje należności krótkoterminowych to: należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
[2] http://www.findict.pl/slownik